จุฬา

จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแบบรับตรง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) รายปีการเรียนรู้ 2560 รวมอยู่ด้วย 9 แคมเปญ ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการเท่านั้น ตามรายละเอียดของ อย่างไรก็ตามละโครงการดังนี้

Chulalongkorn University

 1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) เป็นเวลาหลายปีการเรียนรู้ 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 คะแนน (เสร็จสมบูรณ์)
 2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)เป็นเวลาหลายปีการเรียนรู้ 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 คะแนน (เสร็จสมบูรณ์)
 3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)เป็นเวลาหลายปีการเรียนรู้ 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 คะแนน (เสร็จสมบูรณ์)
 4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) เป็นเวลาหลายปีการเรียนรู้ 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 คะแนน (เสร็จสมบูรณ์)
 5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) เป็นเวลาหลายปีการเรียนรู้ 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 คะแนน (เสร็จสมบูรณ์)
 6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) เป็นเวลาหลายปีการเรียนรู้ 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คะแนน (เสร็จสมบูรณ์)
 7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) เป็นเวลาหลายปีการเรียนรู้ 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คะแนน (เสร็จสมบูรณ์)
  – หนังสือรับรองสายการเรียนเฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ (รหัส จฬา 078 – 079) (DOWNLOAD)
 8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) เป็นเวลาหลายปีการเรียนรู้ 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คะแนน (เสร็จสมบูรณ์)
 9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีจิตตานุภาพ คณะสหเวชศาสตร์โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) เป็นเวลาหลายปีการเรียนรู้ 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คะแนน (เสร็จสมบูรณ์)
  – แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก (DOWNLOAD)

สาเหตุ – chula.ac.th, Chulalongkorn University

1650137480 62 3a551857dae8a294083a5b4eeda8d892

สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างง่ายดาย โดยกล่าวถึงแหล่งที่เกิดขึ้น เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้ขั้นต่ำ (ทำเว็บคนเดียวไม่มีแน่นอนคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์สอบถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ใครบทความนั้นๆ