[PR] VMware เผยกลยุทธ์คลาวด์ใหม่ ตอบโจทย์การจัดการด้านไอทีในองค์กรที่กระจายศูนย์มากขึ้น เพื่อช่วยเร่งผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิตอล ในประเทศไทย – MODIFY: Technology News

นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ จำกัด และ นางสาว อัศนีย์ วิภาตเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กรและบริการระหว่างประเทศ เอไอเอส
นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำประเทศไทย ผู้ให้บริการ วีเอ็มแวร์ ชายแดน และนอกจากนี้ยังมี
นางสาว อัศนีย์ วิภาตเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กรและบริการระหว่างประเทศ เอไอเอส

The State of the Cloud 2016

นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ จำกัด และ นางสาว อัศนีย์ วิภาตเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กรและบริการระหว่างประเทศ เอไอเอส
นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำประเทศไทย ผู้ให้บริการ วีเอ็มแวร์ ชายแดน และนอกจากนี้ยังมี
นางสาว อัศนีย์ วิภาตเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กรและบริการระหว่างประเทศ เอไอเอส
  • จากผลวิจัย The State of the Cloud โดยวีเอ็มแวร์ พบว่า กว่า 90 ค่าตอบแทนของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจากประเทศไทย เป็นพยานว่าการจัดการด้านไอทีแบบกระจายศูนย์ (decentralization of IT) กำลังเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งนับเป็นสถิติใครสูงที่สุดในโลก
  • ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามระบุว่า กำลังค้นหาจากการจัดการด้านไอทีแบบกระจายศูนย์ ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบ เพราะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านไอที เพิ่มช่องว่างของทักษะด้านไอที รวมถึงสร้างความท้าทายต่อบทบาทหน้าที่ของแผนกไอทีในองค์กรให้ต้องปรับตัว
  • VMware Cross-Cloud Architecture เช็ดกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแผนกไอทีใครต้องการมอบอิสระในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่องค์กรของตนเอง ยังยังสามารถรักษาระดับการควบคุมและความมั่นใจด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยไปในขณะเดียวกัน

 TH, 29 พฤศจิกายน 2559 ร่วมสมัยที่หน้าที่ vForum TH  วีเอ็มแวร์ อิงค์ (NYSE: VMW) ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบิสสิเนสโมบิลิตี้ เผยว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจดิจิตอลในประเทศไทย คือ การจัดการด้านไอทีแบบกระจายศูนย์ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการดำเนินงานขององค์กรได้  ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากผลรายงานการวิจัย VMware State of the Cloud 2016 วีเอ็มแวร์เน้นย้ำว่า ประเทศไทยมีการจัดการด้านไอทีแบบกระจายศูนย์มากมากที่สุดจากกลุ่มประเทศที่ทำการสำรวจ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากขึ้น เกิดค่าใช้จ่ายด้านไอทีใครไม่แน่นอนจำเป็นเพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องว่างของทักษะด้านไอที ปัจจุบันแผนกไอทีมักถูกละเลยความสำคัญโดยผู้นำธุรกิจขององค์กรต่างนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ด้วยตนเองเพื่อเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและตอบสนองเป้าหมายการเติบโตต่างๆ ขององค์กร ยังแผนกไอทีกลับต้องรับผิดชอบหากมีสิ่งผิดพลาดใดๆ เหตุการณ์ ทำให้แผนกไอทีจำเป็นที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันสำหรับการจัดการคลาวด์ใครการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดความซับซ้อน ความไร้ประสิทธิภาพและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้บ่อยๆ

จากผลวิจัย VMware State of the Cloud 2016 พบว่า องค์กรในประเทศไทยกำลังประสบกับการจัดการด้านไอทีแบบกระจายศูนย์ใครสำคัญ ด้วยสัดส่วนผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามกว่า 90 ค่าตอบแทนจากประเทศไทย ซึ่งนับเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในโลก ต่างเห็นด้วยว่าการจัดซื้อและการบริหารจัดการด้านไอทีล้วนเกิดขึ้นโดยอยู่นอกเหนือขอบเขตการทำงานของแผนกไอที

เมื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันขององค์กร ทำให้ต้นทุนและความเสี่ยงต่อซิเคียวริตี้ขององค์กรเพิ่มมากขึ้น

จากความต้องการของผู้นำธุรกิจในประเทศ ใครต้องการเร่งการพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมคู่สับเปลี่ยน (50 เปอร์เซ็นต์) และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ความประพฤติได้เร็วกว่ามาก (46 เปอร์เซ็นต์) ส่งผลให้การศึกษาในการจัดการด้านไอทีแบบกระจายศูนย์ และการใช้งานระบบมัลติคลาวด์โดยไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยมีการซื้อคลาวด์เซอร์วิสเพิ่มโดยเฉลี่ยถึง 7 เซอร์วิสต่อหนึ่งองค์กรโดยไม่ได้ปรึกษาแผนกไอทีก่อนหน้านี้

การจัดการด้านไอทีแบบกระจายศูนย์ในหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้สำคัญ (86 เปอร์เซ็นต์) ออกผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ สู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น (89 เปอร์เซ็นต์) และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้มากขึ้น (87 เปอร์เซ็นต์) ได้กล่าวว่า ถึงแม้ว่าการจัดการด้านไอทีแบบกระจายศูนย์จะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนใหญ่ สัดส่วนของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเกือบ 3 เป็น 4 กลับมีความเห็นว่าการจัดการด้านไอทีดังกล่าว จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านไอทีในทุกภาคส่วนของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น (70 เปอร์เซ็นต์) โดยทำให้เกิดความค่าใช้จ่ายด้านไอทีใครซ้ำซ้อนทั่วทั้งองค์กร (66 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ 67 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามยังชี้ความประพฤติเห็นว่าสายงานต่างๆ ของธุรกิจ (lines of businesses) มีแน่นอนการจัดซื้อโซลูชั่นที่ไม่แน่นอนมีแน่นอนการเป็นผู้ปกครอง  ซึ่งต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแฮ็คข้อมูลและการคุกคามด้านไซเบอร์ (80 เปอร์เซ็นต์)

ไอทีมีแน่นอนบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ

แผนกไอทีในประเทศไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันและความคาดหวังต่างๆ ด้วยสัดส่วน 91 ค่าตอบแทนของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามชี้ความประพฤติเห็นว่า นอกจากที่จะต้องช่วยให้ยังละฝ่ายในองค์กรสามารถผลับีบันการสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ แผนกไอทีต้องให้ทิศทางกลยุทธ์และสร้างระบบความปลอดภัยที่มั่นคงได้ด้วยเช่นกัน โดยรวมแล้ว ผลการสำรวจดังกล่าวตอกย้ำถึงความจำเป็นของประเทศไทยที่ต้องรวมศูนย์การบริหารจัดการไอที (centralize IT) ความประพฤติมากขึ้น และลดจำนวนการจัดซื้อด้านไอทีในแต่ละสายธุรกิจให้น้อย (82 เปอร์เซ็นต์)

นางสาว อัศนีย์ วิภาตเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กรและบริการระหว่างประเทศ เอไอเอส กล่าวว่า “ปัจจุบันองค์กรธุรกิจไทยกำลังเร่งพลิกโฉมองค์กรให้เป็นดิจิตอลมากขึ้น โดยองค์กรเหล่านี้ได้หันมาเลือกใช้ระบบคลาวด์และแอพพลิเคชั่นที่รันบนคลาวด์เพื่อสร้างความคล่องตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การใช้งานซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพมากที่สุดฟายดาต้าเซ็นเตอร์และโซลูชั่นบิสสิเนสโมบิลิตี้ของวีเอ็มแวร์ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้เราสามารถใช้งานและทดสอบการทำงานของแอพพลิเคชั่นภายในองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดยิ่งขึ้น และพนักงานของเรายังได้รับการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดยิ่งขึ้น ความร่วมมืเต้านมับวีเอ็มแวร์ได้ช่วยเสริมประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งในการให้บริการคลาวด์ของเอไอเอสแก่ลูกค้าในประเทศไทยและช่วยสนับสนุนให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจดิจิตอล”

นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำประเทศไทย ผู้ให้บริการ วีเอ็มแวร์ ชายแดน กล่าวว่า “ธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยต่างต้องการอิสระและความคล่องตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ยังในระหว่างนี้ ธุรกิจเหล่านี้ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายและความไม่มั่นคงของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เนื่องจากการละเลยความสำคัญของแผนกไอทีเมื่อองค์กรมีการใช้งานเทคโนโลยี  โดยคลาวด์ คอมพิวติ้ง ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และเราเข้าใจถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของแผนกไอทีและผู้นำธุรกิจด้วยเครื่องมือที่จะสามารถช่วยบริหารจัดการระบบคลาวด์ใครหลากหลายในปัจจุขั้นตอน้ Cross-Cloud Architecture™ จากวีเอ็มแวร์เช็ดกสร้างขึ้นเพื่อรับมืเต้านมับความท้าทายดังกล่าวโดยเฉพาะด้วยการมอบการทำงานบนระบบคลาวด์ใครมีแน่นอนอิสระและสามารถควบคุมได้”

VMware Cross-Cloud Architecture ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้ทั้งไพรเวทและพับลิค คลาวด์

เพื่อช่วยให้ผู้นำธุรกิจและแผนกไอทีขององค์กรต่างๆ จัดลำดับความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมของระบบคลาวด์ใครหลากหลายในปัจจุบัน วีเอ็มแวร์ได้ขยายกลยุทธ์ไฮบริดลาวด์ของบริษัทด้วย VMware Cross-Cloud Architecture™ โซลูชั่นซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถ บริหารจัดการ สังกัด และรักษาความปลอดภัยแอพพลิเคชั่นต่างๆ ใครใช้ประโยชน์จากงานทั้งบนคลาวด์และในดีไวซ์หลาย ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเดียวกัน Cross-Cloud Services ใหม่เอี่ยมที่วีเอ็มแวร์กำลังพัฒนาอยู่นี้ จะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัย แอพพลิเคชั่นต่างๆ ใครทำงานบนระบบพับลิคคลาวด์ใครแตกต่างกันได้แต่งงานแล้ว้อมๆ กันไม่ว่าจะเป็นบริการ Cloud มาจาก Amazon Web Services (AWS), Azure หรือแม้กระทั่ง IBM Cloud ก็ขึ้นอยู่กับ

.นอกจากนี้ โซลูชั่น VMware Cloud Foundation™ ยังมาในรูปแบบบริการเช่าใช้หน้าที่ หรือแม้กระทั่ง “as-a-service” ใหม่ โดยมาพร้อมกับขุมพลังของซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพมากที่สุดฟายดาต้าเซ็นเตอร์ (SDDC) เพื่อการใช้งานบนสภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์


คุณกำลังดู: [PR] VMware เผยกลยุทธ์คลาวด์ใหม่ ตอบโจทย์การจัดการด้านไอทีในองค์กรที่กระจายศูนย์มากขึ้น เพื่อช่วยเร่งผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิตอล ในประเทศไทย – MODIFY: Technology News

สาเหตุ: https://pantip18.com [PR] VMware เผยกลยุทธ์คลาวด์ใหม่ ตอบโจทย์การจัดการด้านไอทีในองค์กรที่กระจายศูนย์มากขึ้น เพื่อช่วยเร่งผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิตอล ในประเทศไทย – MODIFY: Technology News

ดูเพิ่มเติม:  วิธีใช้งาน Android Device Manager ค้นหามือถือ Android คล้าย Find My iPhone – MODIFY: Technology News

Leave a Reply

Your email address will not be published.